Chương trình Business Rewards của Emirates

Emirates Business Rewards basics

Tại sao tôi cần số giấy phép kinh doanh để gia nhập Emirates Business Rewards?

Giấy phép kinh doanh của bạn là tài liệu pháp lý cho bạn quyền thực hiện hoạt động kinh doanh trong thành phố hoặc quốc gia của Quý khách. Chúng tôi cần một bản sao đề lưu hồ sơ, để chứng tỏ rằng doanh nghiệp của Quý khách đã được chính quyền sở tại phê chuẩn hợp pháp.