Đặt chỗ với Emirates

Online booking payment options

Phụ phí có được hoàn trả nếu tôi không sử dụng vé không?

Phụ phí sẽ được hoàn trả đầy đủ với điều kiện vé hoàn toàn không được sử dụng cho lịch trình.