Chương trình Business Rewards của Emirates

Emirates Business Rewards basics

Chênh lệch giữa các giá vé Đặc biệt (Special), Tiết kiệm (Saver), Linh hoạt (Flex) và Linh hoạt Cộng (Flex Plus) là gì?

Sự khách nhau chính giữa các loại giá vé là thay đổi Quý khách thực hiện cho vé của mình và các tùy chọn nâng cấp khả dụng.

  • Vé đặc biệt là loại vé thấp nhất, nhưng có một số ràng buộc áp dụng.
  • Vé tiết kiệm khá linh hoạt hơn vé Đặc biệt.
  • Vé Linh hoạt cho phép các thay đổi và huỷ bỏ có mất phí.
  • Vé Linh hoạt Cộng hoàn toàn linh hoạt và là vé không giới hạn.

Nếu quý khách di chuyển trong Hạng Phổ thông bằng Vé Đặc biệt hoặc Tiết kiệm thì sẽ cần phải trả phí Đặt chỗ trước.