Đặt chỗ với Emirates

Online booking basics

Nếu tôi đặt vé trực tuyến, tôi sẽ nhận vé thế nào?

Nếu bạn đặt vé trực tuyến, bạn sẽ nhận được vé điện tử (thường được gọi là ‘eticket’) vào địa chỉ email mà bạn đã cung cấp trong quá trình đặt vé.