การยกเลิกหรือการเปลี่ยนแปลงการจอง

เปลี่ยนแปลงการจอง

บัตรโดยสารที่ใช้ไปแล้วบางส่วนสามารถทำการเปลี่ยนแปลงทางออนไลน์ได้หรือไม่

ได้ คุณสามารถใช้หน้าจัดการการจองเพื่อทำการเปลี่ยนแปลงการจองต่าง ๆ แม้ว่าคุณจะได้บินไปแล้วบางส่วนก็ตาม