การจองพิเศษเพิ่มเติม

Dubai Parks and Resorts

บัตรอิเล็กทรอนิกส์สำหรับเข้าสวนสนุกมีอายุนานเท่าใด

บัตรอิเล็กทรอนิกส์สำหรับเข้าสวนสนุกจะมีอายุ 6 เดือนนับจากวันที่ออกบัตร หากคุณเลือกบัตรโดยสารแบบไม่ระบุวัน อย่างไรก็ตาม หากคุณเลือกบัตรโดยสารแบบระบุวัน บัตรโดยสารจะมีอายุใช้งานได้ตามวันดังกล่าว