Emirates Skywards

ซื้อ ให้ของขวัญ โอน หรือซื้อไมล์สะสมคืน

ฉันสามารถซื้อไมล์สะสมที่หมดอายุคืนได้หรือไม่

ได้ ไมล์สะสมที่หมดอายุแล้วสามารถซื้อคืนได้ตราบใดที่มีการยื่นคำขอภายใน 6 เดือนนับตั้งแต่ไมล์สะสมหมดอายุ ไมล์สะสมใดๆ ที่ซื้อคืนจะใช้ได้ 12 เดือนนับตั้งแต่วันที่ซื้อ สามารถซื้อไมล์สะสมคืนได้ในราคาที่ต่ำกว่าราคาการซื้อไมล์มาตรฐาน ทั้งนี้ ยอดในการซื้อขั้นต่ำเริ่มต้นคือ 1,000 ไมล์ และยอดไมล์สะสมสูงสุดที่สมาชิกสามารถต่ออายุและซื้อคืนได้คือ 50,000 ไมล์ในหนึ่งปีปฏิทิน โปรดเยี่ยมชมหน้า ซื้อไมล์สะสม เพื่อดูรายละเอียดทั้งหมด