การจัดการการเดินทางของคุณ

คำขอใบรับรองเที่ยวบิน

ฉันสามารถขอรับหลักฐานที่ยืนยันเป็นลายลักษณ์อักษรว่าฉันอยู่หรือไม่ได้อยู่บนเที่ยวบินของสายการบินเอมิเรตส์ได้หรือไม่

บัตรผ่านขึ้นเครื่องและ/หรือบัตรโดยสารของคุณถือเป็นหลักฐานในการเดินทาง

หากไม่มีเอกสารเหล่านี้ เราสามารถออกใบรับรองให้แก่คุณเพื่อยืนยันว่า คุณได้อยู่บนเที่ยวบินของสายการบินเอมิเรตส์ หลังจากที่คุณ ส่งแบบฟอร์มสำหรับใบรับรองเที่ยวบินแล้ว

ทั้งนี้ โปรดรอรับเอกสารภายใน 21 วัน โปรดกรอกข้อมูลในช่องที่จำเป็นต้องกรอกทั้งหมดให้ครบถ้วน และใช้ที่อยู่อีเมลของคุณเอง เพื่อให้เราสามารถดำเนินการตามคำร้องขอของคุณได้

อย่างไรก็ตาม เราจะไม่สามารถดำเนินการตามคำร้องขอของบุคคลที่สามหรือบริษัทตัวแทนท่องเที่ยวได้ และโปรดทราบว่าเราไม่สามารถออกใบรับรองได้ หากผู้โดยสารไม่ได้อยู่บนเครื่องบิน