การจองกับสายการบินเอมิเรตส์

การเลือกที่นั่ง

ค่าธรรมเนียมการเลือกที่นั่งสามารถขอคืนเงินได้หรือไม่

เราจะพยายามอย่างดีที่สุดเพื่อให้คุณได้ที่นั่งที่คุณสำรองไว้ อย่างไรก็ตาม เราอาจต้องย้ายคุณไปยังที่นั่งอื่นในกรณีที่มีเหตุขัดข้อง การเปลี่ยนแปลงเครื่องบิน หรือเหตุผลอื่นๆ ในด้านการปฏิบัติงาน ความปลอดภัย หรือการรักษาความปลอดภัย การสำรองที่นั่งอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงได้จนกระทั่งเวลาเดินทางของเที่ยวบิน ดังนั้น การร้องขอเงินคืนจะทำได้ก็ต่อเมื่อเที่ยวบินของคุณออกเดินทางไปแล้ว

กรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงที่นั่งโดยมิได้สมัครใจเนื่องจากเหตุผลด้านการปฏิบัติงานหรือความปลอดภัย คุณจะสามารถขอคืนเงินได้เฉพาะในกรณีดังต่อไปนี้เท่านั้น:

 • มีการจัดที่นั่งปกติให้ใหม่ในที่นั่งปกติอื่น (ที่นั่งริมหน้าต่าง ที่นั่งตรงกลาง หรือที่นั่งริมทางเดิน)
 • มีการจัดที่นั่งที่คุณต้องการให้ใหม่ในที่นั่งที่คุณต้องการอื่น (ที่นั่งริมหน้าต่าง ที่นั่งตรงกลาง หรือที่นั่งริมทางเดิน)
 • มีการจัดที่นั่งที่คุณต้องการให้ใหม่ในที่นั่งปกติ ที่นั่งคู่หรือที่นั่งที่มีที่วางขากว้างเป็นพิเศษ
 • มีการจัดที่นั่งคู่ให้ใหม่ในที่นั่งปกติ ที่นั่งที่ต้องการ หรือที่นั่งที่มีที่วางขากว้างเป็นพิเศษ
 • มีการจัดที่นั่งที่มีที่วางขากว้างเป็นพิเศษให้ใหม่ในที่นั่งปกติ ที่นั่งที่ต้องการ หรือที่นั่งคู่
 • มีการจัดที่นั่งที่คุณต้องการทางด้านหน้าของเครื่องบินให้ใหม่ในชั้นล่าง
 • มีการจัดที่นั่งคู่ที่ชั้นบนของเครื่องบินให้ใหม่ในชั้นล่าง

ทั้งนี้ จะคืนเงินที่ชำระทั้งหมดสำหรับการเลือกที่นั่งหักด้วยภาษี (ซึ่งไม่สามารถขอคืนเงินได้) สำหรับเที่ยวบินที่เลือกไปแล้ว จะมีการเปรียบเทียบการคืนเงินกับที่นั่งที่คุณเลือกก่อนหน้าก่อนที่จะมีการเปลี่ยนแปลงโดยมิได้สมัครใจ

ผู้โดยสารจะไม่มีสิทธิ์ขอคืนเงินในการเลือกที่นั่งในกรณีดังต่อไปนี้:

 • ผู้โดยสารเดินทางในชั้นห้องโดยสารที่สูงกว่า เนื่องจากการอัพเกรดที่นั่งโดยสมัครใจหรือไม่สมัครใจ
 • ผู้โดยสารเลือกที่นั่งที่มีมูลค่าต่ำกว่าที่ซื้อ ซึ่งมีมูลค่าสูงกว่า
 • ผู้โดยสารได้เพิ่มหมายเลขสมาชิก Emirates Skywards ลงในการจองหลังจากการจองที่นั่ง
 • ผู้โดยสารได้เปลี่ยนแปลงกำหนดการเดินทางของเที่ยวบินของตนโดยสมัครใจ (รวมทั้งวันที่ของเที่ยวบิน จุดหมายปลายทางขาเข้าหรือขาออก หรือหากมีการเปลี่ยนแปลงเที่ยวบินที่ให้บริการโดยสายการบินอื่น)

การขอคืนเงินสำหรับการเลือกที่นั่งด้วยเหตุผลมาจากความสูญเสียจะเป็นไปตามกฎของบัตรโดยสารเรื่องการคืนเงินด้วยเหตุผลมาจากความสูญเสีย