การจัดการการเดินทางของคุณ

การเช็คอินออนไลน์

ต้องเดินทางถึงสนามบินเมื่อไร ถ้าเช็คอินทางออนไลน์

หากคุณมีสัมภาระที่จะต้องโหลดใต้ท้องเครื่อง คุณจะต้องมาถึงสนามบินอย่างน้อยเก้าสิบ (90) นาที ก่อนเวลาออกเดินทางตามกำหนดของคุณ หากคุณไม่ได้มีสัมภาระที่จะโหลดใต้ท้องเครื่อง คุณต้องมาถึงสนามบินอย่างน้อยหกสิบ (60) นาที ก่อนเวลาออกเดินทางตามกำหนด หากมาไม่ถึงสนามบินภายในเวลาที่ระบุนี้ คุณอาจพลาดเที่ยวบินได้ eBoarding Pass ของคุณจะระบุเวลาที่คุณต้องไปที่สนามบิน (เวลาแตกต่างกันไปแล้วแต่ข้อกำหนดของสนามบิน)