การจองพิเศษเพิ่มเติม

การประกันภัย

คู่สมรสของฉันได้ซื้อกรมธรรม์ประกันชีวิตระหว่างเดินทางแบบรายปีจากบริษัทประกันแห่งอื่นไว้แล้ว ถ้าฉันต้องการซื้อกรมธรรม์ประกันชีวิตระหว่างเดินทางให้แก่ตัวเอง ฉันสามารถทำได้หรือไม่

คุณไม่สามารถซื้อกรมธรรม์ประกันชีวิตระหว่างเดินทางเป็นรายบุคคล ถ้าหากคุณเดินทางเป็นหมู่คณะที่จองเที่ยวบินแบบเป็นกลุ่ม