การจองพิเศษเพิ่มเติม

การประกันภัย

กรมธรรม์ประกันชีวิตระหว่างเดินทางให้ความคุ้มครองครอบคลุมเรื่องใดบ้าง

กรมธรรม์ประกันชีวิตระหว่างเดินทางซึ่งเสนอโดยบริษัทสาขาและบริษัทในเครือของ American International Group, Inc. (AIG) ให้ความคุ้มครองในกรณีที่เกิดสถานการณ์ที่ไม่สามารถคาดการณ์ได้ล่วงหน้าที่อาจทำให้คุณจำเป็นต้องยกเลิกหรือร่นระยะเวลาการเดินทางให้สั้นลง หรือต้องได้รับการรักษาพยาบาลฉุกเฉินระหว่างเดินทาง นอกจากนี้ กรมธรรม์ประกันชีวิตระหว่างเดินทางของคุณยังให้ความคุ้มครองที่ครอบคลุมในกรณีที่กระเป๋าเดินทางของคุณสูญหายหรือล่าช้า นอกเหนือจากสิทธิประโยชน์อื่นๆ มากมายที่ระบุไว้ในกรมธรรม์ดังกล่าว คุณสามารถตรวจสอบสิทธิประโยชน์ต่างๆ ได้ก่อนซื้อกรมธรรม์ ความคุ้มครองทั้งหมดเป็นไปตามข้อกำหนดและเงื่อนไขของกรมธรรม์