Emirates Skywards

สิทธิประโยชน์เกี่ยวกับ Emirates Skywards

ฉันจะได้รับสิทธิ์เข้าใช้ห้องพักผู้โดยสารเมื่อใดและที่ใด

สำหรับสมาชิกระดับ Silver, Gold หรือ Platinum คุณจะได้เพลิดเพลินกับสิทธิประโยชน์ในการเข้าใช้ห้องรับรองผู้โดยสารมากมาย แม้จะเดินทางด้วยเที่ยวบินเอมิเรตส์หรือ flydubai ในชั้นประหยัด

สมาชิก Emirates Skywards ระดับ Blue สามารถชำระเงินเพื่อเข้าใช้ห้องรับรองผู้โดยสารที่ดูไบได้สำหรับตนเองและแขกที่ได้รับสิทธิ์ เมื่อเดินทางกับสายการบินเอมิเรตส์

สมาชิกระดับ Silver ที่ออกเดินทางหรือเดินทางต่อเครื่องด้วยเที่ยวบินของเอมิเรตส์จากดูไบ สามารถเข้าใช้บริการห้องพักผู้โดยสารชั้นธุรกิจของที่ท่าอากาศยานนานาชาติดูไบได้ และชำระค่าธรรมเนียมสำหรับแขกเพิ่มเติม นอกจากนี้ สมาชิกระดับ Silver สามารถชำระเงินเพื่ออัพเกรดไปใช้บริการห้องพักผู้โดยสารชั้นหนึ่งได้

สมาชิกระดับ Silver ไม่สามารถเข้าใช้บริการห้องรับรองผู้โดยสารของ flydubai ได้ เมื่อเดินทางในเที่ยวบินที่ดำเนินการโดย flydubai

สมาชิกระดับ Blue และ Silver สามารถชำระเงินเพื่อเข้าใช้ห้องรับรองผู้โดยสารทั่วโลกของเราได้เมื่อเดินทางไปกับสายการบินเอมิเรตส์ และสมาชิกระดับ Gold และ Platinum ยังสามารถเข้าใช้ห้องรับรองผู้โดยสารของสายการบินเอมิเรตส์และห้องรับรองผู้โดยสารในเครือข่ายทั้งหมด แม้จะบินในชั้นประหยัดของเอมิเรตส์ นอกจากนี้ ในฐานะสมาชิกระดับ Gold คุณสามารถนำเพื่อนร่วมเดินทางบนเที่ยวบินเอมิเรตส์เดียวกันเข้าใช้บริการห้องพักผู้โดยสารทั่วโลกกับคุณได้ และสมาชิกระดับ Gold ยังสามารถชำระเงินเพื่อพาแขกคนอื่น ๆ มาเข้าใช้บริการห้องพักผู้โดยสารของเราทั่วโลกได้

สมาชิกระดับ Gold และ Platinum ยังสามารถเข้าใช้บริการห้องรับรองผู้โดยสารชั้นธุรกิจของ flydubai ที่ดูไบและห้องรับรองผู้โดยสารทั่วเครือข่ายของ flydubai ได้ แม้ว่าจะบินในเที่ยวบินของ flydubai ชั้นประหยัด

เมื่อเลื่อนระดับถึง Platinum แล้ว คุณและแขกผู้ใหญ่หนึ่งคน รวมถึงผู้เยาว์สองคน จะสามารถเข้าใช้ห้องรับรองผู้โดยสารชั้นหนึ่งและห้องรับรองผู้โดยสารชั้นธุรกิจได้ที่ท่าอากาศยานนานาชาติดูไบและห้องรับรองผู้โดยสารชั้นธุรกิจทั่วเครือข่ายของสายการบินเอมิเรตส์ ไม่ว่าจะเดินทางในชั้นโดยสารไหนก็ตาม โดยมีข้อกำหนดว่าแขกจะต้องเดินทางในเที่ยวบินเอมิเรตส์หรือ flydubai* เดียวกันกับคุณ คุณสามารถชำระเงินเพื่อเชิญแขกเพิ่มเติมให้เข้าใช้บริการพร้อมคุณได้

* เที่ยวบินของ flydubai ที่เดินทางออกจากท่าอากาศยานนานาชาติดูไบ (อาคารผู้โดยสาร 3) เท่านั้น

การได้รับสิทธิ์ประโยชน์ในการเข้าใช้บริการห้องพักผู้โดยสารจะเป็นไปตามหมายเลขสะสมไมล์ที่ระบุไว้ในการจองของคุณ เพื่อให้ได้รับสิทธิ์ประโยชน์ในการเข้าใช้บริการห้องพักผู้โดยสารตามระดับชั้นของคุณข้างต้น โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณได้ระบุหมายเลขสมาชิก Emirates Skywards ลงในการจองของคุณ เนื่องจากสายการบินแควนตัสเป็นข้อยกเว้น คุณจะไม่สามารถใช้ห้องรับรองผู้โดยสารได้ หากมีการระบุหมายเลขสะสมไมล์ของพันธมิตร/สายการบินอื่น ๆ ลงในการจองของคุณ

โปรดทราบว่า สมาชิกทุกท่านที่เดินทางด้วยเที่ยวบินที่ให้บริการโดยสายการบินอื่น (รวมถึงเที่ยวบินที่ใช้รหัสร่วมของสายการบินเอมิเรตส์) นอกเหนือจากสายการบินแควนตัสและ flydubai จะไม่มีสิทธิ์เข้าใช้ห้องรับรองผู้โดยสารของสายการบินเอมิเรตส์

ดูกฎในการชำระเงินเพื่อเข้าใช้บริการห้องพักผู้โดยสารและราคาทั้งหมด