Emirates Skywards

สิทธิประโยชน์เกี่ยวกับ Emirates Skywards

สมาชิก Gold Partner มีอายุนานเท่าไร

สมาชิก Gold Partner จะเชื่อมโยงกับสมาชิกที่เสนอชื่อตราบเท่าที่สมาชิกที่เสนอชื่อยังคงสถานะระดับชั้น Platinum ของตนไว้ได้ อย่างไรก็ตาม หากสมาชิกที่เสนอชื่อถูกลดขั้นลง Gold Partner จะยังคงรักษาสถานะระดับ Gold ของตนไว้ จนกว่าจะถึงวันที่ทบทวนระดับชั้นครั้งต่อไป ซึ่ง ณ จุดนั้น จะยังคงสถานะระดับ Gold เอาไว้ได้ก็ต่อเมื่อได้รับไมล์สะสมตามสถานภาพสมาชิกครบ 50,000 ไมล์ หรือบินครบ 50 เที่ยวบินที่มีสิทธิ์