• TH

    เลือกประเทศและภาษาของคุณ

    ประเทศ/เขตการปกครองที่เลือก
    ประเทศ/เขตการปกครองทั้งหมด
  • เมนู

ตัวเลือกการชำระเงิน

เรานำเสนอตัวเลือกการชำระเงินมากมาย ขึ้นอยู่กับประเทศ/เขตแดนที่คุณออกเดินทาง และระยะเวลาที่เหลือก่อนออกเดินทาง โปรดใช้เมนูประเทศด้านล่าง หากต้องการเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับตัวเลือกการชำระเงินและกฎต่างๆ ในประเทศ/เขตแดนที่ออกเดินทาง

สายการบินเอมิเรตส์จะออกบัตรโดยสารอิเล็กทรอนิกส์ คุณจำเป็นต้องแสดงใบเสร็จรับเงินและหนังสือเดินทางเมื่อทำการเช็คอินที่สนามบิน