ตรวจสอบสถานะของเที่ยวบิน
หมายเลขเที่ยวบินหรือเส้นทาง
EK

การระงับเที่ยวบิน

ทางเรายังไม่มีข้อมูลอัพเดทเพิ่มเติมที่จะแจ้งให้ทราบในขณะนี้

การแจ้งเตือนเกี่ยวกับความปลอดภัย

อัพเดทสถานการณ์ล่าสุด: 9 กันยายน 2016 21:08 ดูไบ (GMT+4)

คำเตือนเกี่ยวกับโทรศัพท์มือถือ Samsung Galaxy Note 7
สืบเนื่องมาจากเหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นต่อการบิน Samsung ได้แจ้งให้ทราบถึงข้อกังวลเกี่ยวกับโทรศัพท์มือถือรุ่น Galaxy Note 7 ซึ่งขณะนี้จัดเป็นอุปกรณ์ต้องห้ามบนทุกเที่ยวบินของสายการบินเอมิเรตส์ อีกทั้งผู้โดยสารยังไม่สามารถพกพาอุปกรณ์เหล่านี้ติดตัวขึ้นบนเครื่อง และนำเป็นสัมภาระติดตัวขึ้นเครื่อง หรือ โหลดลงกระเป๋าสัมภาระใต้ท้องเครื่องอีกด้วย

มีการเปลี่ยนแปลงการดำเนินงาน

อัพเดทสถานการณ์ล่าสุด: 25 เมษายน 2016 11:06 ดูไบ (GMT+4)

วีซ่าเข้าประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์สำหรับผู้ถือใบอนุญาตพำนักในกลุ่มประเทศ GCC
นับตั้งแต่วันที่ 29 เมษายน 2016 ผู้ถือใบอนุญาตพำนักในกลุ่มประเทศ GCC จะต้อง สมัครขอวีซ่าเข้าประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ ก่อนที่จะเดินทางมาในดูไบ